بابا نشریه الکترونیکی همه رهروان و دوستداران راه آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی Welcome to baaba

WWW.Baaba.eu

 

 ايميل جهت تماس با (سايت بابا)

 info@baaba.eu

**********

ايميل جهت تماس با نشریه "قطب نما"

Kotbnamaa@yahoo.de

**********

آدرس پستی جبهه متحد ضد امپرياليسم و ارتجاع ــ افغانستان

Postfach 2329
48010 Münster
Germany

**********

آدرس پستی نشریه "قطب نما"

Postfach 2329
48010 Münster
Germany