بابا نشریه الکترونیکی همه رهروان و دوستداران راه آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی Welcome to baaba

WWW.Baaba.eu

 

 

نامه  ها  و   پاسخ به نامه ها

 

 

 

 

ــ  به  دوست گرامی ش م

ــ  نامه ای به رفقای (بخش)            

ــ  در پاسخ به نامه نصیر مهرین

ــ  در پاسخ به نامه بیدق   

ــ  به (شورش) در رابطه با ایجاد حزب ییشآهنگ...

ــ  نامه سرگشاده از (انسان)

ــ  نامه سرگشاده به (انسان)

ــ  به اعضای (جبهه متحد...)

ــ  به هواداران آزادی و دموکراسی ...

ــ  به کمیسیون تدوین پلتفرم

ــ  به سازمان ملی ـ دموکراتیک آوارگان افغانی

ــ  در پاسخ به نامه 9 فبروری بیدق

ــ  در پاسخ به نامه خانم رحیمی

ــ  نامه به آقای احمد علی   

ــ  جوابیه آقای احمد علی   

 ــ  در پاسخ به نامه سمیر افغان    

 ــ  نامه 10 اپریل به مائوئیست های افغانستان  

 ــ  نامه 12 اپریل به (شورش)

 ــ  نامه 16 دسامبر به ح. فروتن

 ــ  نامه آقای نبی به (بابا)

 ــ  در پاسخ به نامه  آقای نبی

 ــ  در پاسخ به نامه ف. ح از هولند

ــ  به ناتور رحمانی و صدایی از تاریخ

ــ  پاسخ به پرسش های سوما کاویانی

ــ  در رابطه با فراخوان گوتینگن

ــ  به آقای نوید

ــ  به آصف مهربان

  

 

 

 

 

 

 

آرشیو  نامه  ها