www.baaba.eu

 

 

شناسنامه (بابا)

 

( بابا )  چیست؟

( بابا ) سایت انترنتی یا نشریه الکترونیکی همه رهروان و دوستداران راه آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی میباشد؛  ( بابا ) یک سایت سیاسی آزاد، مستقل و دموکراتیک است که به هیچ حزب، سازمان، گروه  و یا کدام بنگاه مالی، تعلق  تشکیلاتی و ارگانیک ندارد.

سایت های انترنتی موجود که در ارتباط با قضایا و رویداد های افغانستان فعالیت نشراتی دارند، از نظر ایدئولوژیک ــ سیاسی  و بروفق  منافع قشری طبقاتی خود شان، بطور عمده  دو گرایش ماهیتا متضاد  را  نمایندگی می نمایند که از نظر  کمی نیز، باهم  تناسب عکسی دارند:

با درنظرداشت جمع  پرعده  و در واقع خارج از شمار مطبوعات الکترونیکی داخل و خارج کشور، که با وصف گوناگونی خاستگاه  اجتماعی و تعلق سیاسی حزبی، سازمانی و گروهی ــ از خلقی و پرچمی گرفته، تا جهادی، طالبی ... و اخیرا  شعله یی های تسلیم طلب ــ  اما همه به یکسان در همسویی  و همآهنگی کلی با اوضاع  و شرایط افغانستان اشغالی،  مشترکا  و در یک اتحاد نامقدس، سیاست تسلیم طلبی  و انقیاد ملی  را  موعظه ،  و بدین ملحوظ مستقیم  و غیر مستقیم،  توسط منابع مالی امپریالیستی و نهاد های وابسته بدان از قبیل "NGO " ها،  حمایت مالی میگردند.

 جریان متضاد ،  یعنی شمار سایت های متعلق به احزاب، سازمان ها  و نهاد های مردمی،  با خط و مشی های سیاسی آزادیبخش  و انقلابی ،  متاًسفانه  در حد مقتضی نمیباشد.  در این میان هم،  باز  جای  بویژه  آن سایت هایی که بدون  کدام تعلق حزبی، سازمانی،  اما  تبلیغ  و ترویج پیگیر ایده ها  و اندیشه های  روشنگرانه انقلابی که مسئله آزادی ملی، دموکراسی مردمی، پیشرفت  و عدالت اجتماعی  در محراق  توجه شان باشد،  بگونه یی خالی است.

با توجه به همین نکته  و ضرورت سهمگیری فعال  در اشاعه افکار  و ایده های دموکراتیک  و انقلابی است که (سایت   بابا ) و آنهم  در همکاری بسیار نزدیک  با " قطب نما " ارگان مرکزی جبهه متحد ضد امپریالیسم  و ارتجاع ــ افغانستان،  البته  با حفظ استقلالیت ارگانیک،  کار نشراتی خودش را  آغاز می نماید.

( بابا )  ناشر افکار  و اندیشه های مترقی،  دموکراتیک  و انقلابی بوده ،  و در انجام این مهم،  خودش را  در کنار سایر مطبوعات  مردمی آزادیخواه،  بمثابه  یک سنگردار  ثابت قدم  و استوار همین راه،  متعهد می شناسد.

( بابا )  به  رسالت خود،  در فراسوی چارچوبه  تنگ علایق  و مناسبات ملی یک جغرافیای سیاسی،  اندیشه  و عمل نموده  و  در این مفهوم،  خودش را  انترناسیونالیست  می داند.

با همین  خصوصیات است که  ( بابا ) ،  برای  اشاعه افکار، ایده ها  و  مواضع  آزادیخواهانه  و انقلابی  از خلال صفحات خودش،  از هرگونه  همسویی  و همرزمی  صمیمانه  رهروان  و دوستداران  همین راه،  به گرمی استقبال می نماید.

 

( بابا )  کیست؟

واژه  ( بابا )  در زبان  و ادبیات مروج  در گستره  یک حوزه  بزرگ فرهنگی هرچند  نامتجانس،  چه بسا در همان هیئت ظاهری اش هم،  مفهوم  و کاربرد عملی مشترک می یابد؛  مقدم برهمه،  این اصطلاح بدایتا بمثابه یک اسم توصیفی عام،  هویت بیولوژیک فرد  و  جایگاه  متشخص وی را  بعنوان پدر و پدر بزرگ،  در راًس هرم هیرارشی خانوادگی،  تبیین میکند.

رویهمرفته  بموازات پیشرفت زندگی اجتماعی است که مقوله ( بابا ) ،  کاربرد نوین یافته  و  اینک در مفهوم رئیس یک قوم  و قبیله،  موقعیت اجتماعی فردی را باید افاده  نماید که،  از منظر نگرش اتنیکی،  صفات شایسته  همین مقام را،  جمعا در خود  متمرکز نموده باشد.

به همین نهج،  البته  در امتداد مسیرت تکاملی خودش است که  ( بابا ) هم،  در یک مفهوم اجتماعی قراردادی،  بحق و یا ناحق  بعنوان رهبری یک جماعت ملی،  هویت تاریخی می یابد.  وانگهی اینجا  و آنجا، ( بابا) های  قلابی هم بظهور می رسند که علت وجودی شان را  اما،  نه دلالت های درونی بیولوژیکی،  اتنیکی  و  قرارداد اجتماعی،  که منطق معوج  و ساختگی یک دیپلوماسی مزورانه  و فرصت طلب،  از همان نمونه ( بابای) "کرزی" ها و حواریون،  تمثیل می نماید!!!

ناگفته پیداست که ( بابای)  ما،  به هیچ یکی  از همین کتگوری های ارائه شده  تا اینجا،  تعلق نمی گیرد؛  ( بابای)  ما،  از یک سنخ  و  برش دیگریست،  یعنی ( بابای )  اندیشه  و معرفت؛  ( بابای )  آرمان های والا؛  ( بابای )  درد  و  رنج  انسان ستمدیده  و زحمتکش؛  و  در یک کلام ( بابای) ما ــ  شعله جاودان ــ  سمبول افتخار نسلی از رهروان پیدا  و گمنام  یک رستاخیز خروشان مردمی میباشد!

آری، ( بابای ) ما،  آموزگاری  از تبار  انسان  بود که،  اندیشه پرورش انسان نو،  فرهنگ نو  و ایده آل نو،  بر پهنای  قلمرو فکر  و عمل وی،  همچون مشعلی تابان و  پرفروغ،  چه بسا  تا آندمی که قلب تپنده  وی،  در  اواسط دهمین دهه زندگانی پربارش  از حرکت باز  ماند،  هماره  و بلا انقطاع  می درخشید!

او  در دبستان؛  در کوچه  و خیابان؛  در  حلقه های مخفی  و علنی جوانان؛  در محله های کار و تلاش انسان زحمتکش  و ...  خلاصه در همه جای هرات باستان،  آموزگار مهربان،  همشهری دوست داشتنی،  رفیق شفیق،  همرزم با وفا،  و سرانجام  ( بابای )  بامسمی برای همگان بود!  پس بر یک  چنین هستی اجتماعی است که ( بابای ) ما،  بمثابه یک شعور اجتماعی،  تجسم مادی می یابد.

پاگیری یک جنبش فراگیر توده ای  رادیکال و نوین،  که نقطه عطفش " سوم عقرب "  گردید،  در هرات  برای همیشه با نام ( بابا )  عجین میباشد؛  چون در پرتو اندیشه  و عمل،  و  به سیاق دیگر،  در مکتب هستی ساز و انسان آفرین ( بابا )  بود،  که طلایه داران  رزمنده این جنبش در هرات،  آموزش دیده  و پرورش یافتند.

با  قدردانی از ( بابا )  و به  یاد  و افتخار  وی است،  که کسانی از  جرگه شاگردان ثابت قدم  و با وفای  او، " سایت"  خود شان را ( بابا ) نامگذاری می نمایند!

باری، ( سایت بابا ) تداعی کننده  یاد،  ادامه دهنده  راه،  زبان رزم،  و ندای وجدان ( بابای ما )  و همه شهدای یک رستاخیز نوین  و جاودان  میباشد.

                                           سایت ( بابا )