www.baaba.eu

 

 

 

فریاد دموکراسی


سخنی از " قطب نما "

" فریاد دموکراسی " مقاله تحلیلی جامع، مطول و ارزشمندی است که سیزده سال قبل، بقلم انقلابی نستوه ــ رفیق پوینده ــ به رشته تحریر درآمده  و اما از آندم تا کنون، متاًسفانه مجال نشر نیافته است؛  این نوشته، دیدگاه ها و مواضع عملی جمعی از افراد و نیروهای سابقا منسوب به " جنبش چپ " کشور را بررسی می نماید که با غلتیدن در منجلاب اپورتونیسم و رویزیونیسم، خودشان را برای خدمت در زیر رایت دموکراتیسم "نظم نوین"  که در حقیقت،  غیر از همان هوچی گری های متعارف نظام جهانی امپریالیسم نمی باشد، آماده می ساختند. 

برای همین منظور بود که آنها در یک اتحاد فوق ارتجاعی، در تشکیلاتی مسمی به "شورای دموکراسی برای افغانستان" بسیج گردیده  و از این طریق، برای تقدیم نمودن بقول "پوینده" عرایض آشنای خودشان، هیچ دربی نبود که به آن دق الباب نکرده باشند!

از اینجاست که "پوینده"  رفرمیسم تسلیم طلبانه همین عده بریده از مردم را، در "فریاد دموکراسی" خودش، بدینسان به زیر شلاق نقد انقلابی میگیرد:

در پاسخ به موعظه های بی رمق دموکراسی لیبرال امپریالیستی که آنها جانفشانه  پرچم ژنده آن را  برافراشتند؛  "پوینده" دموکراتیسم پرولتری را با جدیت و قاطعیت انقلابی ترویج، و پرچمش را به اهتزاز  می آورد.

در تخالف با اتکای مطلق آنها به نیروی لشکر امپریالیسم و ارتجاع  و نقشه های اسارت آور شان است، که "پوینده" کماکان به نیروی لایزال توده های واقعی مردم تکیه نموده  و بنابرین، از منافع  و آرمان والای جهانی کارگر، دهقان و سایر زحمتکشان نمایندگی و دفاع می نماید  و...

از آنجاییکه علمبرداران دموکراتیسم "نظم نوین جهانی"  زوزه  های گوشخراش و برده ساز  به اصطلاح دموکراسی خواهانه شان را  در نشریه ای بنام " فریاد "  نشر می نمودند؛ "پوینده" هم، عنوان نقد خودش را طنز گونه، " فریاد دموکراسی" می گزیند. 

اینک که پیروان بدنام "دموکراسی نظم نوین"  به یمن اشغال نظامی و ریزش بلا انقطاع خون مردم بی پناه و ستمدیده کشور بدست قافله سالاران ددمنش همین "نظام"  سرانجام پاداش خدمت و  جبهه سایی دیرینه خویش بر آستان  لشکر تجاوز و غارت سرمایه  را کمایی نموده  و بدینسان به کعبه آمال خودشان رسیده اند،  اهمیت تحلیل ها  و نوشته هایی از نمونه همین    " فریاد دموکراسی " هم ، بیش از پیش متجلی میگردد.

اگر اپورتونیسم رسوای همین "دموکرات های ناب"، تسلیم طلبی و خیانت های طبقاتی ملی شان، برای بسیاری ها ناگهانی و غیر مترقبه می نماید؛

 اگر حتی برخی از ناظرین کم تجربه ساحت جنبش چپ، به عین مسئله با یک حیرت زدگی و سرگرانی تواًم با کراهیت می نگرند؛

 "فریاد دموکراسی" اما، وجود همین خصوصیات و گرایشات تسلیم طلبانه مورد نظر  و سرانجام منطقی و قانونمند آن را، چنانچه ملاحظه خواهیم کرد، سیزده سال قبل به روشنی تحلیل و پیش بینی نموده است که واقعیت های عینی پنجساله کشور، آشکارا برآن صحه میگذارند.

"فریاد دموکراسی" همچنان، برخلاف تصورات نادرست  و یا اظهار نظر های حسابگرانه  برخی ها، که بیهوده میکوشند خیانت های طبقاتی و ملی همین جماعت خادم امپریالیسم و ارتجاع را ، با تمسک به پیشینه شعله ای گری شان، بحساب جنبش انقلابی کشور قید نمایند، ثابت میسازد که آنها چرا، چگونه و از چه زمانی، دیگر به جنبش انقلابی هیچگونه پیوند و تعلقی نداشته  و نمیتوانند داشته باشند.

بنابر همه همین ملاحظات ارائه شده در این یادداشت، و بتاًسی از اهداف و رسالت اعلام یافته " قطب نما " بمثابه یک تریبون آزاد و زبان گویای هر آزاده انقلابی میباشد که هیئت تحریر به نشر" فریاد  دموکراسی"  مبادرت ورزیده  و در همین جا  با اغتنام  فرصت،  از رفیق " پوینده " که نوشته ارزشمند شان را  در دسترس    " قطب نما " قرار داده اند، تشکر می نماید. 

    

    قطب نما