www.baaba.eu

 

"هفت ثور" و "هشت ثور"

دو روز سیاه و دو رویداد ننگین تاریخی!

 

تاریخ سه دهه اخیر افغانستان مشحون از رویدادها و ماجراهای غم انگیز بی شماریست؛ رویدادها و ماجراهایی که عمدتا، با سیه روزهای "هفت ثور" و "هشت ثور" آغاز، و به نحوی سمبولیک، با همین روزها هم تداعی میگردند.

"هفت ثور" موجبه و محمل مادی تمامی مصایب جانکاه و خانمان برانداز، و در تعاقبش "هشت ثور" نیز با عین خصوصیت، تداوم خونبار آن میباشد که جامعه بلاکشیده افغانستان را از سه دهه بدینسو، با قرار دادن در گرداب متلاطم یک تحول منفی ویران کننده، تا مرزهای قطعی اضمحلال و نابودی سوق داده اند.

بر بستر یک اختناق عریان فاشیستی، دهشت افگنی های مستدام قرون وسطایی و باقی کارنامه های تباهی آفرین ضد بشری دژخیمان رسوای "هفت ثور" و "هشت ثور" و اربابان منطقه ای و بین المللی شان است که تراژیدی خونبار مردم ستمدیده کشور، شکل گرفته و بقوام رسیده است.

"هفت ثور" و "هشت ثور" دو روز تاریخی سیاه، ننگین و فراموش ناشدنی میباشند که در مخیله هر هموطن آزاده، داغدیده، آگاه و شرافتمند، و در حافظه تاریخ جامعه بلاکشیده ما، تا ابدیت، جایگاه بس ویژه و ماندگار می یابند!

"هفت ثور" و "هشت ثور" در یک کلام، بمثابه دو نمادی از بیدادگری و شرارت کم نظیر، مظهر آشکار تخاصم خونین و آشتی ناپذیر پیام آوران مرگ، تباهی، تاریک اندیشی، اسارت و عبودیت،با مردم ستمدیده، سلحشور و آزادیخواه کشور میباشند!

همین تبیین از مفهوم محوری سیه روز های "هفت ثور" و "هشت ثور" در حیات سیاسی سه دهه اخیر جامعه میباشد، که یادواره جانگداز و فراموش ناشدنی مردم ستمدیده، آزادیخواه و وفاشعار کشور را میسازد؛

با همین باور و تلقی از مفهوم حقیقی سیه روز های "هفت ثور" و "هشت ثور" است،که مردم زجر کشیده، دردمند و شرافتمند کشور هم، همواره بر سالروز های این رویداد های ننگین، لعنت و نفرین ابدی می فرستند!

با همین درک و شناخت از کارنامه های ننگین بازیگران تباهی آفرین "هفت ثور" و "هشت ثور" است، که مردم ستمدیده و زحمتکش کشور، مشاطه گری ها و صحنه آرایی های سیاسی تهوع آور "قهرمانان" هفت ثور و هشت ثور را، با دقت نظاره می نمایند، که کماکان با تکیه آشکار بر پشتوانه های امپریالیستی و ارتجاعی، و تحت قیمومیت مستقیم آنها، بازهم زندگی مردم ستمکشیده و داغدار، و مقدرات جامعه بخاک و خون کشیده ما را، بی محابا و بی آزرم ببازی گرفته اند!

باری، درک درست و واقعی از موقعیت کنونی مستعمره ای جامعه، برون رفت از بن بستی "مألوف" و بی پایان، و نیل به آرمان والای آزادی، قبل از همه تمکین بر اصل علیت بعنوان یک عنصر اساسی شناخت در مباره آزادیخواهانه ضد امپریالیستی و ضد ارتجاعی، و کاربردش را بعنوان یک متدولوژی و یک ابزار مبارزاتی، امری میسازد لازمی و انصراف ناپذیر، که برای ترسیم آگاهانه و نقشه مند یک دورنمای روشن و امید بخش هم، گزیری از آن نمیباشد؛ دورنمایی که، آزادی، صلح، دموکراسی مردمی، ترقی و عدالت اجتماعی هم، طبیعی ترین ارمغان آن باشند.

از اینجاست که فرارسیدن سالروز ننگین "هفت ثور" و "هشت ثور" و یادآوری واقعی از آن را، نمیتوان و نبایست بمفهومی غیر از یک انگیزه تلقی نمود، که رسیدگی به نیاز ها و عملکرد های اجتناب ناپذیر زیرین را در دستور کار مبارراتی قرار میدهد:

 اهتمام به سرچشمه های اساسی تراژیدی کشور، تصویر چهره حوادث با ابعاد فاجعه آمیز، معرفی "قهرمانان" معرکه یا همان آفرینندگان مرگ و تباهی، تدقیق بر علل و انگیزه ها، نمایاندن راز های آشکار و نهانی، سازماندهی و سازمانیابی، برپایی، استحکام و گسترش سنگر های تسخیر ناپذیر نبرد، و سرانجام بیان واکنش های سیاسی اجتماعی با اتکا بر یک برنامه رزمی آزادیخواهانه و انقلابی!

"خلقی" و پرچمی، جهادی و طالبی و همدستان شان، خاینین بملت و دشمنان سوگند خورده میهن اند!

مرگ بر امپریالیسم و ارتجاع!

افغانستان گورستان امپریالیست های اشغالگر!  

پیش بسوی برپایی یک مقاومت آزادیخواهانه ملی انقلابی!

 

                                                                                   (بابا )

                                                                            27 اپریل 2009     

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2007 by baaba.eu