بابا نشریه الکترونیکی همه رهروان و دوستداران راه آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی Welcome to baaba

WWW.Baaba.eu

 

بدینوسیله

   

پیوند و همکاری  همه رهروان و دوستداران راه آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی را به  ( بابا )  پیشاپیش خوش آمد می گوییم.

 چنانچه مایل باشید، می توانید نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مضامین سیاسی و باقی مطالب و گفتنی های  علمی تحلیلی و تحقیقی خود تانرا جهت نشر به آدرس سایت، و  آدرس "قطب نما" ، بفرستید.

 

                                                                                                                  هیئت مسئولان (بابا)

                                                                                                                   هیئت تحریر "قطب نما"

 

                       

info@baaba.eu

****

Kotbnamaa@yahoo.de

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حقیقت 

ارگان حزب کمونیست ایران ( مارکسیست ــ لنینیست ــ مائوئیست )

****

توفان

ارگان مرکزی حزب کار ایران

****

رنجبران

حزب رنجبران ایران

****

I P F G

چریکهای فدایی خلق ایران

****

سامان نو

نشریه ی پژوهش های سوسیالیستی

  ****

تریبون شما

****

 ****

و

سایت های مترقی 

و دموکراتیک ــ انقلابی