www.baaba.eu

 

 

 

گزارشی پیرامون یک مناسبت خجسته تاریخی

 

بتاریخ 16 اکتبر جاری، یک جشن بزرگ کلتوری انترناسیونالیستی در شهر برلین ــ پایتخت آلمان برگزار گردید. انگیزه و موضوع چنین مناسبتی، تأسیس یک سازمان انقلابی جهانی ICOR در 6 اکتبر بود که برای اولین بار اما، طی همین جشن کلتوری انترناسیونالیستی، می باید رسما معرفی و اعلام میگردید.

International Coordination of Revolutionary Parties and Organisations  به اختصار ــ ICOR ــ  یعنی "همآهنگی انترناسیونالیستی احزاب و سازمان های انقلابی"، یک سازمان انقلابی جهانی میباشد که در پروسه تأسیس آن، بیش از 70 حزب و سازمان انقلابی از کشور های مختلف جهان، مشارکت عملی، سازنده و فعال داشتند.

کار تدارکاتی برای تأسیس ICOR  سه سال آزگار را در برگرفت که در خلال آن، احزاب و سازمان های مختلف انقلابی از بسیاری کشور های جهان، با خاستگاه ها و جهان بینی های متفاوتی، برای ایجاد یک سازمان واحد انقلابی جهانی، گرد هم آمده و  ICOR  را پایه گذاری نمودند.

با همه گوناگونی همین احزاب و سازمان های موسس ICOR ــ در جهان بینی، در خاستگاه اجتماعی، اصول و کرکتر سازمانی، ترکیب ملی، کوچکی و بزرگی ... آنچه که اما آنها را بهم نزدیک ساخته تا عملا، در زیر چتر هدایتگر یک سازمان واحد و یگانه انقلابی جهانی، با هم متحد شده و بر چنین زمینه ای، مبارزه مشترک شان را سازمان داده و به پیش برند، همانا باور و اعتقاد خلل ناپذیر آنها به اندیشه و عمل رهگشای انترناسیونالیسم پرولتری میباشد، که ریشه در درک و شناخت از واقعیت ها، معضلات و نیازمندی های عینی جهان مادی دارد.

استبداد، استثمار، زورگویی، جنگ، ویرانی، خانه خرابی، خانه بدوشی، فقر، محرومیت، بیکاری، نابرابری، تبعیض، مرض، اعتیاد، آلودگی محیط زیست و ... آن پدیده های مألوف و متبارز جهانی هستند که سیمای واقعی و داغان سیاره خاکی ما را بخوبی تصویر میکنند، که منشا ء اصلی همه همین مصایب و بدبختی ها هم البته، نمی تواند چیزی غیر از کارکرد نظام جهانی امپریالیسم بعنوان یگانه نظام مسلط، جابر، خونخوار، ستمگر و بهره کش باشد، که ثقالت آن اینک بر گرده تاریخ هم سنگینی می نماید.

مصاف طلبی متحدانه و نقشه مند با ابعاد متعدد و گوناگون ستم و استثمار همین نظام ضد بشری، آن ضرورت اجتناب ناپذیریست که پرداختن بدان بمثابه یک وظیفه جدی و فوری، در دستور کار تاریخ است، که با گزینش انترناسیونالیسم پرولتری و برآمد عملی و یک پارچه رهنوردان وفاشعار راه انقلاب اجتماعی پرولتری، می تواند متحقق گردیده و باید هم گردد.

از اینجاست که تدارک برای امر انقلاب جهانی سوسیالیستی، آن رویکردی ناگزیر و هدفمند انقلابی و آن بستر مشترکی میباشد، که برمحور آن احزاب و سازمان های انقلابی انترناسیونالیست گردهم آمده، تا کار و مبارزه عملی سازمانیافته، متحدانه و مشترک خود شان را در راستای همان هدف و ایده آل اساسی خود شان، سامان و سازمان بخشند؛  دورنمای امید بخش یک چنین رویکردی هم، نمی تواند چیزی کمتر از برپایی کشور های آزاد سوسیالیستی در سراسر جهان باشد، که با برچیدن بساط گندیده نظام فرتوت کارمزدی و  ترکتازی های بی لگام امپریالیسم جهانی به تحقق می رسد.

باری، در پروسه ایجاد سازمان جهانی ICOR  بیش از 70 حزب و سازمان انقلابی بعنوان اعضای موسس سهمی فعال داشتند که بتاریخ 6  اکتبر تأسیس شده است که طی آن، Stefan Engel  رهبر حزب مارکسیست ــ لنینیست آلمان (م ل پ د) بعنوان همآهنگ کننده اول و  Sanjay Singhvi  عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست هند (م ل) به سمت معاون وی انتخاب گردیده اند.

خبر تأسیس ICOR ، طی همین جشن کلتوری انترناسیونالیستی بتاریخ 16 اکتبر جاری ــ در یک گردهمآیی بزرگی که در آن چند هزار نفر شرکت داشتند، با سخنرانی ستیفن انگل بطور  رسمی اعلام یافت.

انگیزه ها، پیش شرط ها، ضرورت ها، چالش ها و اهدافی که به پایه گذاری یک سازمان انترناسیونال انقلابی میدان میداد، سازمانی که سرانجام با واقع بینی، دوراندیشی، و به همت و پشتکار خستگی ناپذیر انقلابیونی رسالتمند از کشور های مختلف جهان عینیت مادی یافت، همه و همه در سخنرانی های پرشور ستیفن انگل و  Sanjay Singhvi  بازتاب می یافت، سخنرانی هایی که با شور و هیجان ممتد انقلابی بدرقه گردیدند؛ برای اطلاع علاقمندان فارسی زبان، ترجمه متن کامل سخنرانی ستیفن انگل را در پایان همین گزارش به نشر می رسانیم.

اعلام رسمی ICOR ، آنچه که رفیق Sanjay Singhvi   آنرا "آغازی عظیم" در راستای تدارک انقلاب جهانی سوسیالیستی خواند، در اذهان همان جمع چشمگیر شرکت کننده در جشن کلتوری انترناسیونالیستی در تالار بزرگ همایش  Max – Schmeling – Halle  در برلین، بازتاب عملی خودش را هم بعنوان یک رویداد خجسته تاریخی نشان میداد، که با شور و شادمانی انقلابی تبارز یافت. معرفی هیئت های نمایندگی احزاب و سازمان های انقلابی عضو ICOR  ــ آنهایی که توانسته بودند در این جشن حضور بهم رسانند، برنامه های متنوع کلتوری انترناسیونالیستی،  موزیک،  گزارشی دست اول پیرامون وضعیت عینی کارگران نجات یافته معادن در شیلی توسط یکی از نمایندگان حزب کمونیست شیلی (اکسیون پرولتری)، پیام ویدیویی Jose Maria Sison  رهبر حزب کمونیست فلیپین و بسا مسایلی دیگر اجزای برنامه همه جانبه آنروز جشن کلتوری انترناسیونالیستی بود که سرانجام، با حضور نمایندگی های حاضر به روی تریبون و خواندن باهمی سرود جاودانه "انترناسیونال" بپایان خود انجامید.

عده ای از اعضای "جبهه متحد ضد امپریالیسم و ارتجاع ــ افغانستان" و رفقایی از (بابا) و یک رفیق انقلابی دیگر افغانستانی، در همین مناسبت حضور داشتند؛ اینها البته از مدتها بود که پروسه تدارک برای ایجاد ICOR  را از بسیار نزدیک و با شور و اشتیاقی فراوان همراهی میکردند.

لازم بیادآوری میباشد که پیش از برگزاری جشن کلتوری انترناسیونالیستی، در همان روز 16 اکتبر، تظاهراتی هم در برلین در ضدیت با "رفرم" ها و سیاست های عملی دولت ائتلافی بر سر اقتدار آلمان برگزار گردید، که در آن 7500 نفر شرکت داشتند. این تظاهرات که از هفت سال بدینسو همه ساله و بطور مرکزی سراسری در موسم پاییز در برلین انجام می یابد، بنام تظاهرات پاییزی سرتاسری یا جنبش تظاهراتی دوشنبه ها معروف است.

از  هفت سال بدینسوست که همواره به روز های دوشنبه در هر هفته، تظاهرات و گردهمآیی هایی در شهر های مختلف آلمان بر ضد "رفرم" های دولت وقت متشکل از سوسیال دموکرات ها و سبز ها، "رفرم" های موسوم به "آجندای 2010" برگزار میگردد، که بنام "تظاهرات دوشنبه ها" یاد گردیده و این خود، در این میان، به یک سنت مبارزاتی علیه نظام سیاسی طبقاتی حاکم مبدل گردیده است. تظاهرات سرتاسری پاییزی امسال هم، هرچند که در یک سرمای بسیار نامساعد توأم با وزش نامطبوع باد و ریزش وقفه ناپذیر باران صورت میگرفت، بسیار دلگرم کننده و شکوهمند بود. بسیاری از شرکت کنندکان در همین تظاهرات، از سراسر آلمان آمده بودند که در تعاقب آن، در جشن بزرگ کلتوری انترناسیونالیستی فراخوانده شده بمناسبت تأسیس ICOR  نیز حضور بهم رسانیدند.

به روز یکشنبه 17 اکتبر، عده ای از رفقای "جبهه ..." و (بابا) با اغتنام فرصت، به دیدن آرامگاه سربازان ارتش سرخ اتحاد شوروی سوسیالیستی رفتند؛ این آرامگاه در یک پارک بزرگ در گوشه یی از برلین شرق واقع شده، که در دامان خودش به نحوی سمبولیک  7000  سرباز  جان باخته ارتش سرخ در جنگ آزادیبخش انقلابی علیه فاشیسم هیتلری را با شکوه و جلال خاصی جا داده است.

تمثال های با عظمت بنا یافته در آنجا که صحنه های نبرد جانگداز ضد فاشیستی را به نحوی خیلی زنده و گویا نمایش میدهند، با قطعاتی از بیانیه های آتشین قهرمان مبارزه ضد فاشیستی یعنی با گفتار های رفیق استالین در گرماگرم نبردی سرنوشت ساز، تزیین یافته، که خیلی تماشایی و هیجان برانگیز بودند. این محل که از موجودیت آن، بغیر از رهنوردان جستجوگر و مشتاق، کمتر کسی از مردمان عادی شهر اطلاع دارند، اما برخلاف انتظار، مراجعین و تماشاگران خودش را هم دارد، که برای ما جالب و اعجاب برانگیز جلوه میکرد.

در پایان یک مناسبت تاریخی انترناسیونالیستی، در یک آخر هفته بسیار پر جنب و جوش، شورانگیز و فراموش ناشدنی بود، که ما هم بگونه همه همرزمان انترناسیونالیست خودمان، کوله بار های سفر را به بر کشیده و با قلب های آکنده از اشتیاق و آرمان های والای انقلابی انترناسیونالیستی با افق های روشن یک آینده تابناک، به محل های اقامت خودمان بازگشتیم.

                                                       گزارشگر

                                                 30 اکتبر 2010

 

 

 

Copyright © 2007 by baaba.eu