www.baaba.eu

 

 

 

گفتنی یی از (بابا)

 

اخیرا سایت مائوئیست های افغانستان "شورش" مطلبی را بعنوان "ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست ..." بقلم سخیداد صبا انتشار داده است؛ در مقدمه ای بر همین مطلب به خط درشت به امضای "شورش"، نویسنده مقاله "ای مگس..."، بمثابه یکی از رهبران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان معرفی گردیده است که همواره علیه "مائوئیست های افغانستان" فحاشی نموده و مقاله های خودش را در سایت های انترنتی "گفتمان، افغان جرمن آن لاین، افغانستان آزاد و در عین حال وب سایت بابا به نشر می رساند.

با مطالعه همین مقدمه چه بسا آنجایی که اسم "وب سایت بابا" به قید قلم آمده است، تصمیم برآن شد تا جهت پرتو افگندن بر یک ابهامی که متأسفانه بدان میدان داده شده و احتمالا ذهنیت هایی را هم بناحق مغشوش خواهد ساخت، گفتنی (بابا) را برای جلب توجه خوانندگان خود (بابا)، شورش، نویسنده مقاله مورد نظر "سخیداد صبا"، و سایر علاقمندان بموضوع، عجالتا در اینجا و به شرح آتی به نشر بسپاریم:

ــ  سایت (بابا) همانطوری که در پیشانی آن به نحوی بسیار بارز و گویا درج شده است، "نشریه الکترونیکی همه رهروان و دوستداران راه آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی" میباشد. پس برای نشر یا عدم انتشار مطالب رسیده برای (بابا)، معیار تعیین کننده در مقام اول، همانا مضمون و موضع ضد امپریالیستی و ضد ارتجاعی هر نوشته میباشد.

ــ  انتشار نوشته های انتقادی پیرامون مسایل جنبش انقلابی کشور، و  میدان دادن به پیشبرد مبارزات سالم ایدئولوژیک ــ سیاسی، بخشی جدا ناپذیر از وظایف دموکراتیک انقلابی و فعالیت های آزاد نشراتی (بابا) را میسازد.

ــ  نوشته هایی که به حریم زندگی خصوصی افراد عامدانه تجاوز نموده و هتک حرمت نمایند، به صرف نظر از اینکه از کی و از چه منبعی باشند، نه با پیشبرد مبارزه انقلابی و ایدئولوژیک ــ سیاسی می توانند پیوندی داشته باشند، و نه هم در (بابا) مجالی برای انتشار؛ اگر (بابا) در گذشته و آنهم به قیمت دلخوری و نارضایتی برخی ها، از نشر چنین مطالبی جدا احتراز جسته، در آینده هم، به همین پرنسیپ و نحوه عمل خودش عمیقا التزام نموده و پابند خواهد ماند.

ــ  نوشته "ای مگس ..." با امضای سخیداد صبا که اخیرا در خود سایت مائوئیست های افغانستان "شورش" انتشار یافته، همزمان یا زوتر از آن، به آدرس (بابا) نیز مواصلت نموده بود که مسئولین (بابا) مگر، بتأسی از همان پرنسیپ نشراتی متذکره (بابا)، از انتشار آن خودداری نموده اند.

ــ  سایت (بابا) چه در گذشته و چه حال، نه با نویسنده مقاله "ای مگس ..." و یارانش در حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان (چنانچه ادعای شورش واقعیت داشته باشد)، و به همینسان نه با مخاطب نوشته اش در جمع "مائوئیست های افغانستان"، هیچگونه پیوند و علایقی چه شخصی، سیاسی و تشکیلاتی، نداشته و ندارد؛ انتشار نوشته های هر دو طرف در گذشته در (بابا)، به پیروی از همان پرنسیپ نشراتی (بابا) در امر اشاعه و ترویج افکار و ایده های دموکراتیک و انقلابی بوده، و (بابا) کماکان خودش را بدان متعهد میداند.

صفحات (بابا)، نه تریبونی برای انعکاس بدگویی ها و ناسزاگویی های شخصی، و نه هم بگفته خود مائوئیست های افغانستان، میدانی برای "عقل جنگی" های این و آن میباشد. علت وجودی (بابا) و فلسفه مبارزاتی اش، علاوه بر مضمون فعالیت عملی نشراتی، در خود "شناسنامه" آن بعنوان یک سند درج و مذکور است.

ــ  کشیدگی و تنش در علایق و مناسبات فیمابین هر دو جناح مائوئیستی، که تا دیروز عملا، یک گذشته مشترک ایدئولوژیک ــ سیاسی و یک تشکیلات مشترک داشته اند، متأسفانه بشکل چشمگیری رو به تشدید بوده توگویی که در بطن آن، نطفه های یک تضاد انتاگونیستی هردم پرورش یافته و رشد و تکامل مییابند! از دید (بابا)، این رویکرد ناگوار البته، نه در خدمت مبارزه انقلابی ضد امپریالیستی و ضد ارتجاعی میباشد، و نه هم می تواند وجه مشترکی با مبارزه سالم مسلکی کمونیستی داشته باشد؛ چنانچه از رده یابی علل و انگیزه های همین کشیدگی و تنش نامبرده، که علاوه بر اختلافات ایدئولوژیک ــ سیاسی بجامانده از همان گذشته مشترک، همچنان ریشه در خورده حساب ها، کین توزی ها و خودخوری های شخصی می تواند داشته باشد، مصلحتا در اینجا اغماض شود، نحوه برخورد های عمیقا خصمانه آنها، بعضا بطور کاملا سوبژکتیف بجریان می افتد، که تضاد های عمده و اساسی مرحله کنونی تکامل جامعه و رویداد های داغ آنرا گویا بفراموشی می سپارد.

آنچه در این میان بویژه برای هواداران جنبش انقلابی مدهش به نظر آمده و موجبات نارضایتی و نگرانی شانرا فراهم میسازد، تشخیص همین واقعیت ناگوار است که انقلابیون مائوئیست ما در وجود دو خط نبرد، به آنچه خود در تئوری باور داشته و به زبان میآورند، در پراتیک اما التزام نمیکنند؛ یعنی آنها عملا در برخورد به تضاد میان خلق و تضاد با دشمنان خلق و چگونگی معالجه آنها، تمایزی قایل نمی گردند، و این گذشته از همه، از چشم ما ناظرین بی بضاعت و "کم عقل" ، فاصله میان حرف و عمل شانرا تداعی می نماید.

ــ  آوردن نام (بابا) در کنار سایت هایی از قبیل "گفتمان، افغان جرمن آن لاین و افغانستان آزاد" ،  از نظر (بابا)، یک عمل غیر مسئولانه میباشد. چنین اظهار نظری اگر از یک طرف با واقعیت عینی سازگاری ندارد، زیرا (بابا) علاوه بر نوشته های هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، نوشته های مائوئیست های افغانستان را نیز به نشر سپرده است؛ از جانب دیگر، مرزبندی عبورناپذیر و تفاوت بنیادین میان یک سایت رزمنده انقلابی و سایت هایی با خصلت غلیظ ضد انقلابی، ارتجاعی و اپورتونیستی شناخته شده را کمرنگ جلوه گر میسازد. تقصیر این امر هم بیشتر بگردن آنهایی میباشد که برای تبارز هویت و شهرت طلبی های شخصی خرده بوروایی خودشان، پهنای دنیا را هم خیلی تنگ پنداشته و  در نتیجه، برای ارضای همین تمایلات، به هر دری رو آورده و دق الباب می نمایند!

"گفتمان" یک سایت ضد انقلابی، و بمفهوم واقعی کلمه، یک سایت "شبه دولتی" میباشد. انتشار نوشته های انقلابیون، دموکرات های جدی و  سایر عناصر صادق و پاک نهاد ملی در این "سایت"، در حالیکه تریبون های مناسب ملی دموکرات و انقلابی برای اشاعه افکار و مواضع اصولی شان وجود داشته باشند، از دید (بابا) در بهترین حالت، نه فقط کم بهادادن به تمایزات و تضاد های میان دوستان و دشمنان معنی میشود، بلکه همچنان به خلق توهماتی در اذهان بسیاری ها دامن خواهد زد. و این چیزسیت که (بابا) در گذشته، توجه بعضی از دوستان خودش را بدان جلب نموده که در نتیجه، از طرف آنها هم رفیقانه مورد قبول واقع شده است.

سایت افغان جرمن آن لاین با مواضع خصمانه ضد انقلابیون و سایت افغانستان آزاد با مواضع اپورتونیستی، همچنان جای مناسبی برای انتشار افکار و ایده های انقلابیون نمیباشند.

در خاتمه باید بقوت و علانیت خاطرنشان ساخت که (بابا)،  نه اینکه برخوردهای غیر اصولی و تشنجات فرساینده  میان انقلابیون را مردود دانسته و به هیچ نحوی از انحا، از آن حمایت نمیکند، بلکه بقدر توان و امکان خودش هم در قبال همه قاطعانه موضع گرفته و مبارزه خواهد نمود؛  افزون برآن، چنانچه (بابا) بتواند برای بهبود علایق طرف های درگیر، و سوق دادن امور در مجرای اصولی خودش در راستای همان اهداف و وظایف اساسی انقلابیون در  موقعیت کنونی جامعه، مصدر خدمتی گردد، صادقانه آماده و حاضر است که با ایقان، باورمندی و شرافت به یک چنین عمل والای انقلابی هم  بپردازد.

                                                     

                                               بابا

                                          10 اکتبر 2009         

 

 

 

Copyright © 2007 by baaba.eu